Staż Sukcesem Naukowca

31/07/2013

W Olimp Laboratories Sp. z o. o. odbywa się staż pracownika naukowo-dydaktycznego podkarpackiej uczelni Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw.

Realizatorem projektu jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP). Jest to stowarzyszenie, które zostało powołane w październiku 2004 roku przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych poznańskich uczelni wyższych. Utworzenie PAIP stało się możliwe dzięki merytorycznemu wsparciu partnerów oraz finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które nagrodziło koncepcję utworzenia PAIP w konkursie na „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”. Celem PAIP jest promowanie, inicjowanie oraz wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizację szkoleń, konferencji, doradztwa indywidualnego oraz spotkań promujących innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.

Dynamiczny rozwój PAIP zaowocował rozszerzeniem swojej działalności poza Wielkopolskę. Obecnie swoje projekty PAIP realizuje także na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego.

Realizacja działań projektu „Staż Sukcesem Naukowca” ma przyczynić się do nawiązania współpracy pomiędzy podkarpackimi uczelniami a podkarpackimi przedsiębiorcami, pomysł ten ma opierać się na wymiernych korzyściach zarówno dla Stażysty i dla Przedsiębiorcy. Stażysta uzyskuje wiedzę praktyczną poprzez pracę i codzienne obcowanie z działalnością podejmowaną w sferze biznesu, zaś firma zyskuje pracownika, którego umiejętności i praktyczna praca na rzecz przedsiębiorstwa będą wartością dodaną dla jego działalności i efektywności. W ramach 6-cio miesięcznego stażu stażysta opracuje innowacyjne rozwiązanie dla naszej firmy: Opracowanie i optymalizacja proteomicznych metod kontroli jakości produktów i półproduktów spożywczych.